In het centrum van Neede op loopafstand van diverse voorzieningen gelegen bouwkavel met bestemming wonen. De perceeloppervlakte bedraagt 459 m2. Het bouwvlak bedraagt 254 m².

Voor uitgebreide informatie van de woning wordt verwezen naar de speciale website van het kavel. Hierop zijn diverse bestanden in te zien. Website is: https://nieuwstraat-bouwkavel.nl/. Bijzonderheden:
– Het is verplicht om in de nieuwbouw minimaal 4 permanente verblijfsplaatsen voor de dwergvleermuis aan te brengen.
– Het perceel is voorzien van een hoog hek met poort. De sleutels worden na overdracht aan koper geleverd.
– Het perceel is in opdracht van de provincie gesaneerd en daarmee geschikt gemaakt voor de functie Wonen met tuin. Visie gemeente Berkelland
De gemeente Berkelland geeft de volgende voorlopige uitgangspunten mee bij ontwikkeling van de locatie in afwijking van het vigerende bestemmingsplan:

Visie locatie Nieuwstraat 17-21 Neede d.d. 14-12-2022
Vanuit de gemeente Berkelland is een woningbouwontwikkeling op de locatie Nieuwstraat 17-21 wenselijk. Indien wordt afgeweken van het vigerende bestemmingsplan zullen gesprekken tussen initiatiefnemer en de gemeente Berkelland gevoerd worden om tot een concrete invulling voor de locatie te komen. De volgende uitgangspunten geven richting voor verdere gesprekken tussen initiatiefnemer en de gemeente Berkelland:
• In 2020 heeft de Berkellandse gemeenteraad de woonvisie 2020-2025 vastgesteld. De gemeente Berkelland wil met name kansen creëren voor starters en senioren op de woningmarkt. Deze locatie is geschikt om mogelijkheden te creëren voor starters/jongeren. Voor appartementen in de mogelijke nieuwbouw is een gebruiksoppervlakte van +- 65 m2 de basis (voor de doelgroep starters). Elk appartement moet de beschikking hebben over een eigen berging op de begane grond.
• Tot en met 2018 heeft er bebouwing gestaan op het perceel. De gebouwen stonden op dezelfde rooilijn als de gebouwen ten oosten en westen van het perceel. Dit is een kenmerk van deze straat. De gebouwen hebben geen voortuin en de bebouwing is direct tegen het trottoir aan gelegen. Dit uitgangspunt dient ook gehanteerd te worden voor de toekomstige ontwikkeling.
• In de Nieuwstraat is weinig groen aanwezig. Door het toevoegen van groen op de nieuwe locatie krijgt het woonklimaat een hogere waarde. Dit kan door bijvoorbeeld de daken te vergroenen en/of op het terrein bomen toe te voegen.
• Parkeren dient op eigen terrein opgelost te worden conform de geldende parkeernormen. Bestuurders van personenauto’s naar en van het perceel zullen het bestaande éénrichtingsverkeer moeten aanhouden. Op de Wilhelminastraat tussen de Ruwenhofstraat en de Nieuwstraat geldt éénrichtingsverkeer van noord naar zuid. Vraagprijs: € 99.000,- kosten koper, exclusief btw. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koopovereenkomst dient de kopende partij een bankgarantie (10% van de koopsom) te stellen bij een Nederlandse bankinstelling c.q. een waarborgsom (10% van de koopsom) te storten bij de notaris. Aan de gegevens die in de brochure staan vermeld kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen kunnen worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. De diensten die Scheers & Roes Makelaars verleent, geschieden onder de voorwaarden van de NVM.

Vergelijkbare objecten